น้าหลัก | ยินดีต้อนรับสู่การท่องเที่ยวประเทศจีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – ซูโจว – อู๋ซี – โจวจวง สัมผัสบรรยากาศช่วงตรุษจีน ราคาแบบสบายๆ
หังโจว – อู๋ซี – พระใหญ่ หลินซาน (รวมรถราง) – ร้าน ไข่มุก – ศาลา ฝานกง - วัดเจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ (วัดฉงหยวน) – หมู่บ้าน ริมน้ำโจวจวง + ( ล่องเรือ )
ถนนคนเดิน นานกิง – ตลาด เฉินหว่างเมี่ยว – เซี่ยงไฮ้ – ล่องเรือ ทะเลสาบซีหู กายกรรมเซี่ยงไฮ้ – วัดจี้กง – หาดไห่วธาน – อุโมงค์เลเซอร์ –วัดพระหยกขาว-ร้านหยก
ตลาดก๊อปปี้ – ชมวิวด้านนอกตึกSWFC – ถนนโบราณเห๋อฝังเจีย ศาลเจ้างักฮุย – ไร่ชาเขียวฮ่องแต้ – ซูโจว – หอไข่มุก – ผ้าไหม – ชาก้อนผู่เอ่อ

วันที่ 19 ก.พ 15 : นัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ

00.00 น คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) เคาน์เตอร์
สายการบิน CHINA EASERN AIR ( MU) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน U ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 10โดยมี เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน

วันที่ 20 ก.พ 15  สุวรรณภูมิ – หังโจว – อู๋ซี – พระใหญ่หลินซาน(รวมรถราง) – ศาลาฝานกง-ร้านไข่มุก – อู๋ซี

03.00 น โดยสายการบิน MU เที่ยวบินเหมาลำพิเศษ นำท่านเหินฟ้าสู่นครหังโจว
07.30 น ถึงท่าอากาศยานนครหังโจว นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

เมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ปรากฏร่องรอยย้อนหลังไปได้ถึง7,000 ปี ในสมัยราชวงศ์ฉิน มีชื่อเรียกว่าเมืองเฉียงถัง สมัยราชวงศ์สุยเปลี่ยนเป็นหังโจว ต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งได้ตั้งหังโจวเป็นเมืองงดงามด้วยธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเลสาบ ต้นไม้ และสวนจนได้รับสมญานามว่าสวรรค์บนดิน ระหว่างทางให้ท่านได้ชื่นชมความงดงามของธรรมชาติสองฟากฝั่ง จากนั้นเดินทางไปเมืองอู๋ซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี เมืองที่มีฉายาว่า เซี่ยงไฮ้น้อย เนื่องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไท่หูล้อมรอบ

นำท่านนมัสการ พระใหญ่หลินซานต้าฝอ ณ วัดหลิงซานซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่ สูง 88 เมตร ลักษณะพระพักตร์สง่างาม

เชิญท่านไหว้พระขอพรภายในศาลาฝานกง มีผลงานการแกะสลักไม้ตุงหยางที่ละเอียดประณีต ภาพฝาผนังด้วยฝีมือของนักเขียนภาพถ้ำตุนหวงที่มีชื่อเสียง เครื่องประดับชิ้นใหญ่ที่ทำด้วยแก้วคริสตัลสี เครื่องเขินเมืองหยางโจวที่มีฝีมือบรรจงประณีต ภาพสีน้ำมันขนาดใหญ่ รวมทั้งรูปสลักนูนสูง แสดงพุทธประวัติเหมือนเดินเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ศิลปหัตถกรรมอันล้ำค่าเหล่านี้ ต่างสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีประวัติอันยาวนาน อย่างมีชีวิตชีวา แสดงให้เห็นถึงความสง่างามน่าเกรงขามและความยิ่งใหญ่

จากนั้นให้ท่านเลือกซื้อไข่มุกและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไข่มุกในราคาที่ถูกแสนถูก เพื่อเป็นของฝากหรือของที่ระลึกตามอัธยาศัย


เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก Jinlun Hotel หรือ ระดับเดียวกัน www.trip185.com/jpte;-theme.php

 

วันที่ 21 ก.พ 15  อู๋ซี – ซูโจว – วัดเจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ(วัดฉงหยวน) – หมู่บ้านริมน้ำโจวจวง + (ล่องเรือ) – เซี่ยงไฮ้ - ถนนคนเดินนานกิง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ใน โรงแรม
เดินทางสู่ เมืองซูโจว เป็นเมืองที่มีความสวยงามไม่น้อยกว่าเมืองหังโจว ด้วยสวนและคลองสายน้อยใหญ่ที่มีความงดงามอย่างมีเอกลักษณ์แห่งหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า "เมืองแห่งสาวงาม" ในอดีตฮ่องเต้หลายพระองค์ของราชวงศ์หมิงและชิงชอบเดินทางจากเมืองหลวงที่ปักกิ่งมาท่องเที่ยว ซึ่งอดีตในแถบนี้ได้ชื่อว่า "เจียงหนาน" อุดมไปด้วยพืชพรรณธัญญาหารและสาวเจียงหนานที่มีความสวยงามเป็นเลิศ มเหสีและนางสนมในสมัยนั้น ส่วนใหญ่จะมาจากแถบเจียงหนานนี้

นำท่านชม วัดฉงหยวน หรือ วัดเจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ (ไม่รวมรถราง) วัดร้างใหม่ในเขตซูโจว พื้นที่กว้างใหญ่เฉพาะตัวอุโบสถมีพื้นที่2,400 ตรม. เป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่สุดในจีนในปัจจุบัน นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมปิดทอง ที่มีความสูงถึง 33 เมตร เป็นองค์ยืนที่สูงสุดในจีนชมตำหนักและสิ่งก่อสร้างรอบบริเวณวัด เช่นตำหนักจตุโลกบาล หอกลอง หอระฆัง

จากนั้นนำท่านชมเที่ยว หมู่บ้านโบราณโจวจวง+(ล่องเรือ) ชมบ้านเรือนโบราณริมฝั่งคลองที่มีประวัติศาสตร์กว่า 1,000 ปี จนได้ชื่อว่าเป็น “เมืองเวนิสของประเทศจีน” พาท่านล่องเรือแจวชมวิถีชีวิต บ้านเรือสถาปัตยกรรมแบบเจียงหนาน ชมสะพานโค้ง ที่เป็น สัญลักษณ์ของโจวจวงหมู่บ้านเก่าแก่ซึ่งคงอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งให้ท่านได้นั่งเรือแจวชมหมู่บ้านที่สวยงามที่ท่านจะหาชมได้ยาก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางไป เซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงกว่า ถึงเซี่ยงไฮ้) ได้รับการขนานนามว่าเป็น“นครปารีสแห่งตะวันออก” ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มหานครไฮโซอันดับ 5 ของโลก รองจากกรุงวอชิงตัน ดี.ซี นิวยอร์ก ลอนดอน และ ปารีส รูปแบบการปกครองของมหานครช่างไห่ จัดอยู่ในกลุ่มเมืองที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง ซึ่งไม่ขึ่นต่อมณฑลใด ๆทั้งสิ้น และปัจจุบันประเทสจีนมีเมืองที่มีรูปแบบการปกครองลักษณะนี้ทั้งสิ้น 4 เมืองด้วยกัน ได้แก่ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เทียนจินและฉงชิ่ง

มหานครเซี่ยงไฮ้  ปัจจุบันนับเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลก และมีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีน เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆของภูมิภาค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทุน รวมถึงด้านแฟชั่นและการท่องเที่ยว โดยการผลักดันของรัฐบาลซึ่งให้นครเซี่ยงไฮ้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำ และเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภูมิใจของชาวจีน โดยเฉพาะชาวเมืองซึ่งถือกันว่าเมืองของตนเป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้า และทันสมัย

จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งถนนนานกิงนำท่านสู่ ถนนนานกิง หรือถนนคนเดิน ถือได้ว่าเป็นถนนอเนกประสงค์ของชาวจีน เนื่องจากในยามเช้าจะเป็นบริเวณที่ผู้คนโดยเฉพาะผู้สูงอายุออกกำลังกายทั้ง รำไทเก๊ก รำกระบี่ รำพัด พอตกสายหน่อยก็จะกลายเป็นแหล่งช้อปปิ้ง เพราะเป็นที่ตั้งของบรรดาห้างสรรพสินค้ามากมาย และต้องถือว่าเป็นย่านสวรรค์ของบรรดาสาวแบรด์เนมทั้งหลา

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก Great Tang Hotel 5*** http:/www.greattanghotelshanghai.cn

วันที่ 22 ก.พ 15  เซี่ยงไฮ้ – ร้านยาน่วดเท้าจีน (บัวหิมะ) – ร้านผ้าไหม-ตลาดเฉินหว่างเมี่ยง - วัดพระหยกขาว – กายกรรมเซี่ยงไฮ้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นำท่านไป วัดพระหยกขาว นมัสการพระหยกสีขาว ที่อัญเชิญมาจากประเทศพม่า ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ และมีชื่อเสียงของนครเซี่ยงไฮ้ จากนั้นพาท่านแวะชมการนวดฝ่าเท้าแบบจีน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านแวะชมโรงงานผ้าไหมที่มีชื่อเสียงของเซี่ยงไฮ้ที่มีชื่อเสียงยาวนาน


จากนั้นนำท่านเที่ยว ตลาดเฉินหว่งเมี่ยว หรือเรียกกันว่า วัดเทพเจ้าประจำเมือง เคยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้า และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีต และปัจจุบันได้อย่างลงตัว

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านไปดูโชว์เริ่มแสดง 19.30 จบการแสดงประมาณ 21.00 กายกรรม ERA ซึ่งเป็นกายกรรมชุดใหม่ ประกอบด้วยแสง สี เสียงที่ไฮเทค ผาดโผน ทันสมัยและเร้าใจ โดยเฉพาะโชว์มอเตอร์ไซด์ไต่ลูกโลก และชุดวงล้อผาดโผน
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก Great Tang Hotel 5*** http:/www.greattanghotelshanghai.cn
 

วันที่ 23 ก.พ. 15  เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – อุโมง์เลเซอร์ – ขึ้นหอไข่มุก – ร้านหยก – ตลอดก๊อปบี้ ชาก้อนผู่เอ่อ – ชมวิวด้านนอกตึก SWFC

เช้า รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่ มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทานเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสำนักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติ เป็นต้น บริเวณหาดไว่ทานแห่งนี้ท่านจะสามารถมองเห็นหอไข่มุก

จากนั้นนำท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ำหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่าง ๆ ตื่นตาตื่นใจนำท่านขึ้นสู่ หอไข่มุก ตั้งอยู่ฝั่งผู่ตงริมแม่น้ำหวังผู่ เขตลู่เจียจุ่ย แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1993 มีความสูง 468 เมตร หอ TV ดูภายนอกเป็นลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยู่ต่างมุมต่างระดับ ลูกเหล็กกลมที่อยู่ตอนกลางของหอเป็นหอชมวิวที่กว้างขวาง สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเซี่ยงไฮ้ได้ทุกด้าน ซึ่งปัจจุบันหอไข่มุกถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้อีกด้วย ให้ท่านได้ชมวิวรอบนครเซี่ยงไฮ้มุมสูง SKY WALK บนหอไข่มุกที่ความสูง 259 เมตรจากพื้นดิน

จากนั้นชมวิวิด้านนอกตึกSWFC ซึ่งห่างจากหอไข่มุกไม่ไกล ( The Shanghai World Financial Center ) ซึ่งเป็นตึกสูงเที่สุดอันดับ 3 ของโลกและสูงที่สุดในประเทศจีนความสูง 492 เมตร มี 101 ชั้น และชั้นใต้ติดนอีก 3 ชั้น ใช้เวลาก่อสร้าง 11 ปี (2540-2551 )

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


บ่าย ชิม ชาผู๋เอ๋อ ชาผู่เอ๋อ เป็นผลผลิตของมณฑลยูนนาน ชาผู่เอ๋อนี้เรียกได้ว่าเป็นประเภทชาดำ แบ่งเป็น 2 ชนิด ชนิดแรกเซินฉานี้จะมีกลิ่นที่หอมและสีของน้ำจะออกเป็นสีน้ำตาลชนิดที่สองคือซู่ฉา ชาชนิดนี้ไม่มีกลิ่นและสีของน้ำจะเป็นสีออกน้ำตาลแดงเข้มชาผู่เอ๋อนี้สามารถเก็บได้เป็นนับสิบปี ยิ่งผู่เอ๋อที่มีการเก็บนานจะยิ่งมีราคาและมีค่า ในด้านรสชาตินั้นยิ่งเก็บไว้นาน ยิ่งมีรสดีและยิ่งมีกลิ่นที่หอมส่วนใหญ่จะมีลักษณะอัดมาเป็นก้อนกลม เล็กหรือเป็นแผ่นกลมใหญ่ ซึ่งโดยส่วใหญ่แล้วจะมีขนาด เป็นที่แบ่งขายตามน้ำหนัก มีตั้งแต่ 1 กิโลกรัม 500 กรัม 250 กรัม 125 กรัม เป็นต้น

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งจุใจกับ ตลาดก๊อปปี้ TAOBAOCHENG  มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายหลากหลายยี่ห้อ ในราคาย่อมเยาว์ ให้ท่านเลือกช้อปอย่างเต็มอิ่ม  จากนั้นนำท่านชม อัญมณีล้ำค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วย ป้องกันอันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศ

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก Great Tang Hotel 5*** http:/www.greattanghotelshanghai.cn

วันที่ 24 ก.พ 15 เซี่ยงไอ้ – หังโจว – วัดจิ้งฉือ (วัดจี้กง) – ล่องเรือทะเลสายซีหู – ศาลเจ้าดักฮุย ไร่ชาเขียวฮ่องเต้ – ถนนโบราณเห๋อฝังเจีย – สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
จากเซี่ยงไฮ้เดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั้วโมงกว่า) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่ง หนึ่งเป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคำ เปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์บนดินมีซู(โจว)หัง(โจว)” เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามสองฟากถนน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นจากนั้นนำท่านล่องเรือชม ทะเลสาบซีหู ผ่านชมสะพานด้วน(แต่ไม่ด้วน) ซึ่งเป็นที่มาของตำนานเรื่องนางพญางูขาวกับ ชายคนรักชื่อโข้เซียน ตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ ที่ได้รับสมญานาม จากนักท่องเที่ยวว่า พฤกษชาติในนครินทร์

นำเดินทางสู่ วัดพระจี้กง หรือ วัดจิ้งฉือตั้งอยู่บนภูเขาน่านผิงทางทิศใต้ของทะเลสาบซีหู แห่งเมืองกวางเจา ในประเทศจีน เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โจวถูกบูรณะซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ซ่ง เนื่องจากไฟไหม้ และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดจิ้งฉือในปัจจุบัน ซึ่ง แปลว่า สะอาด บริสุทธิ์ ในสมัยราชวงศ์หมิง (1985) ได้มีการบูรณะซ่อมแซมอีกครั้ง ภายในมีพระโพธิสัตย์กวนอิมพันกร รูปปั้นพระจี้กง และมีหอระฆังที่บรรจุระฆังทองแดงหนัก 40 ตัน ที่ชาวญี่ปุ่นมอบให้ในปี 1986 วัดจี้กงมีระฆังดีที่ได้รับยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสิบของดีแห่งซีหู ระฆังเทพเก้ามังกรของวัดจะถูก เคาะวันละ 108 ครั้ง และทุกวันสิ้นปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมาฟังเสียงระฆังเที่ยงคืนเพื่อต้อนรับปีใหม่

จากนั้นนำท่านชม ศาลเจ้างักฮุย สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งวีรบุรุษงักฮุยในสมัยราชวงศ์ซ่ง ซึ่งถูกขุนนางกังฉินใส่ร้ายจนถูกประหารชีวิต และเป็นแหล่งเกิดเรื่องราว “อิ่วจาก้วย”
จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านเหมยเจียอู (ไร่ชาหลงจิ่ง) แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ขึ้นชื่อของจีน โดยกล่าวกันว่า "ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน" ให้ท่านชิมชาหลากหลายรสตามอัธยาศัยนำท่านสู่ ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ตั้งอยู่เชิงเขาอู๋ซันของเมืองหังโจว เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหางโจได้อย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง 120 เมตร ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปีก่อน ขณะที่เมืองหังโจวเป็นราชธานีอยู่นั้น ถนนเหอฝั่งเจียเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้าในสมัยนั้น ในปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ่งแล้ว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั่วไป

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
22.30 น ออกเดินท่าอากาศยานหังโจวโดยสายการ CHINA EASTERN AIRLINES (MU)

วันที่ 25 ก.พ 14 สุวรรณภูมิ
03.00 น เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
- ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
- น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต


อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
- ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
- ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น


การยกเลิก

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ


เงื่อนไขการให้บริการ

1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน
2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิก จะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่
2.1 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
2.2 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
2.3 ผู้จองยกเลิกการเดินทางและตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขชื่อได้ หากสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิมได้ ผู้เดินทางใหม่จะต้องรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินใหม่ทั้งหมดตามโปรแกรม และวันเดินทางนั้นๆ + ภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น (ค่าตั๋วเครื่องบินของผู้ที่ไม่เดินทางที่ออกตั๋วไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกการเดินทางต้องรอทางสายการบินทำเงินคืนให้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางสายการบินเท่านั้น)
3. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับที่เซี่ยงไฮ้) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน
5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


หมายเหตุ

1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่ นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด


เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หมายเหตุ: หนังสือเดินทางต้องไม่มีการชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้า หรือสีขาวเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์
**รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **
ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง


สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า (ต่างชาติฝรั่งเศสไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)


• ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
**ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก**

ข้อควรระวัง!!!
ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
 

TAT License No
11/07144
บริษัท ดีไซน์ แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Design Air International Co.,Ltd


2/7 , 2/8 สุขุมวิท ซอย 11 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตยวัฒนา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรณีย์ 10110
โทรศัพท์
: 02-651-2097-99 , 02-651-1822-23 02-651-1825-26, 02-663-4606-07
แฟกซ์
: 02-651-1820 , 02-253-5296
อีเมล์
: [email protected]  


Copyright 2010-2011 www.traveldesignair.com | All rights Reserved.