เที่ยวเกาหลีกับดีไซน์ แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล| ทัวร์ประเทศเกาหลี | ทัวร์ประเทศญี่ปุ่น
นำท่านเดินทางสู่ มหานครซีอาน กองทัพทหารดินเผา เจดีย์ห่านป่าใหญ่ กำแพงเมืองโบราณซีอาน โชว์ราชวงศ์ถัง วัดเส้าหลิง ลั่วหยาง-ถ้ำหลงเหมิน-ศาลเจ้ากวนอู-ชานเหมินเซีย-หยก  ทัวร์ 5 วัน 4คืน อาหารพิเศษ เกี๊ยวซีอาน-สุกี้โมงโก-อาหารไทย
 
ราคา 20,900 บาท  (6วัน4คืน)
# ไม่รวมค่าวีซ่า #
เดินทาง:1,8,15,22,29 พฤษภาคม 2555
เดินทาง:5,12,19,26 มิถุนายน 2555
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ซีอาน

12.30 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน BUSINESS AIR โดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

15.30 น.

เหินฟ้าสู่เมืองซีอานโดยสายการบิน BUSINESS AIR เที่ยวบินที่ 8B896

20.05 น.

เดินทางถึง เมืองซีอาน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
หลังจากนั้นนำเข้าสู่ที่พัก SKYTEL HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 2 ซีอาน-ลั่วหยาง-วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-ชมโชว์กันฟู-ร้านพุทซาจีน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม แล้วเดินทางไปสถานีรถไฟ โดยรถไฟความเร็วสูง (หัวจรวด)
ที่มีความเร็วสูงสุด 350 กม.ต่อชั่วโมง ขบวนที่ G2004(09.15-11.05 หรือขบวนที่เวลาใกล้เคียงกัน )

นำท่านเดินทางสู่เมืองลั่วหยาง อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่สืบต่อกันมากถึง 10 ราชวงศ์ ยืนยาวนับเป็นที่สองรองจากซีอานจักรพรรดิ์ ” บูเซ็คเทียน “ โปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก ตั้งให้เป็นราชธานีใน สมัยที่พระองค์ประกาศตนเป็นฮ่องเต้หญิง พระราชทานนามเมืองว่า “ นครเสินตู” มีความหมายว่า “ เทพนคร

ขณะนี้ทางด่วนซีอาน-ลั่วหยาง มีการปิดพี้นผิวการจราจรบางส่วนเพื่อปรับปรุงทางด่วน รถติดมาใช้เวลาเดินทางนานกว่าปกติ 6-12 ชั่วโมง จึงเปลี่ยนการเดินทางมาใช้รถไฟความเร็วสูงแทน

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านแวะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากอั่งจ้อ (พุทราแดง)สินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อของจีน
บ่าย เดินทางสู่เมืองเติ้งฟง (เดินทาง 1.30 ชม.) ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศ์เซีย (หยางเฉิง)ปัจจุบันเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ห่างจากเมืองลั่วหยาง 160 กม. และห่างจากตัวเมืองเจี้งโจวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 220 กม. เป็นที่ตั้งของสำนักเส้าหลินทีลื่อชื่อ เข้าชมวัดเส้าหลิน (รวมค่ารถเล็ก ) ซึ่งก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า “ พระโพธิธรรม “ ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซน เข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางชอง การฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม “กังฟู”

นำชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลินได้แก่ วิหาสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีตปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค์ ชมป่าเจดีย์ หรือ ถ่านหลิน ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องศ์ ซึ่งเป็นสถานนทีบรรจุอัฐิ
ของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน ชมการแสดงกังฟูที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมที่โรงเรียนฝึกกังฟูในบริเวณใกล้เคียงวัดเส้าหลิน

ค่ำ รับประทานอาหาร ค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก BOHEMIA HOTEL หรือ ระดับเดียวกัน
วันที่ 3 ลั่วหยาง-ถ้ำหลงเหมิน-ศาลเจ้ากวนอู-ชานเหมินเซีย-หยก

เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรงแรม
นำท่านเดินสู่เมืองลั่วหยางเมืองเอกแห่งมณฑลเหอหนาน ลั้วหยางเป็นอดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่นับเป็นที่
สองรองจากซีอานเมืองนี้รู่งโรจน์ที่สุดในสมัยราชวงศ์ซ่งและราชวงศ์ถัง นำท่านสู่ ถ้ำหินหลงเหมิน
(หลงเหมินสือคู) หรือ ถ้ำประตูมังกร หมู่ถ้ำพันพระที่ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำอี๋เจียง เป็นพุทธสถานเก่าแก่ที่สำคัญ และน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งหนึ่งของจีน สร้างราวปี พ.ศ 1038 ในสมัย เว่ยเหนือและสร้างเพิ่มเติม เรื่อยมาจึงถึงสมัยราชวงศ์ถัง โดยการเจาะหน้าผาหิน ให้เป็น
ถ้ำหรืออุโมงค์เข้าไปแล้วสลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เทวดานางฟ้าทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ้ำสร้างโดยการอุปถัมภ์ของชนชั้นสูงในสมัยนั้น ๆ บูเซ็คเทียนสมัยเป็น ฮ่องเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจำนวนมากเพื่อบูรณะ ถ้ำหินหลงเหมินแห่งนี้ การสร้างพระพุทธแห่งนี้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ปัจจุบันยูเนสโก้ประกาศให้หลงเหมินเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ 2000

 

เที่ยง รับประทานอาหร กลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านแวะเลือกซื้อหยก เครื่องประดับนำโชคของฝาก
อันล้ำค่าที่ขึ้นชื่อของจีน

 

จากนั้นชม “สุสานขุนพลกวนอู “ เป็นที่ฝั่งศีรษะของกวนอู ตามเรื่องในนิยายสามก๊ก กวนอูแพ้สงครามทำให้ถูกจับแล้วตัดหัวเพื่อยุให้โจโฉและเล่าปีแค้นกันโดยการนำหัวกวนอูส่งไปให้โจโฉ ด้วยความที่โจโฉรักกวนอูมากจึงได้นำศีรษะฝั่งอย่างสมเกียรติและได้ทำสุสานบนเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลบริเวณรอบๆ ปลูกต้นสนมากมายจนเป็นป่าสนจึงมีซื่อว่า “กวนหลิน “ กวนอูได้รับการบูชาในประเทศจีนในฐานะเทพเจ้าแห่งสงคราม

จากนั้นเดินทางสู่เมืองซานเหมียนเซี่ยะ เป็นเมืองใหม่ที่ได้รับฉายานามว่า “ไข่มุกแห่งริมแม่น้ำหวงเหอ “เป็นหนึ่งในแห่ลงอารยธรรมของจีน ซึ่งมีอายุกว่า 5,000 -6,000 ปีมาแล้ว อดีตเคยเป็นจุดศูนย์กลางการปกครองของราชวงศ์ซ่ง และเป็นเมืองสำคัญในราชวงศ์ต่าง ๆ อีกมากมายจนถึงราชวงศ์ชิง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารมื้อพิเศษ สุกี้โมงโก นำท่านเข้าสู่ที่พัก ZI JIN GONG HOTEL หรือ ระดับเทียบ 4 ดาว
วันที่4 เมืองซานเหมือนเซียะ-เมืองซีอาน-สุสานพลทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้-ร้านบัวหิมะ- โชว์นาฏศิลป์-=ช้อปปิ้งอิสระจัตรุหอระฆัง
  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองซีอาน เมืองหลวงมณฑลซานซี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีแม่น้ำเว่ยไหลผ่าน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและมีความเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของจีน มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 6,000 ปี ซีอานได้กลายเป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆทั่วโลก เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อ ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างประเทศตะวันออกกับประเทศตะวันตก จึงเป็นเมืองที่มีความเจริญมากที่สุดแห่งหนึ่งเมืองครั้งอดีตกาล และเป็นศูนย์รวมของโบราณสถานโบราณวัดตุเก่าแก่อันล้ำค่า รวมทั้งเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและได้รับความนิยมอย่างยิ่งของจีน
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน เป็นมื้อเป็ดย่างปักกิ่ง
บ่าย นำท่านแวะซื้อบัวหิมะยาทาแก้น้ำร้อนลวกที่คุณรู้จักดีชมความยิ่งใหญ่ของ “ สุสานพลทหารม้าในสมัยกษัตริย์จิ๋นซีฮ่องเต้ “ ซึ่งถูกจัดให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก และทางองค์การสหประชาชาติได้กำหนดไห้ที่นี้เป็นแหล่งต้นกำเนิดอารยธรรมโลกอีกด้วย โดยรูปปั้นพลทหารเดินเผาที่ถูกฝังที่นี่ประมาณ 6,000 ตัวซึ่งมีขนาดเท่าคนจริงมีความสูงเท่ากัน แต่ทุกตัวจะมีหน้าตาที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแสดงถึงความความงดงามทางด้านศิลปะทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์เสมัยโบราณ รวมทั้งรถม้าทองแดง ที่มีความโอฬารตระการตา และงานศิลปะที่ดูราวกับมีชีวิตจริง

 

หลังจากนั้นนำท่านไป จัตุรัสหอระฆัง หอระฆังโบราณเป็นสถาปัตยกรรมสมัยารชวงศ์หมิง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่สองครั้งโดยรักษารูปแบบเดิมไว้มีความสูง 33 เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร และลึก 3 เมตร โครงสร้างหลังคาเป็นไม้ 3 ชั้น ฐานอิฐสูง 77 เมตร กว้าง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูด้านเหนือและใต้สูงและกว้าง 6 เมตร ชั้นล่างก่อเป็นผนังอิฐและประตูทางเข้าชั้นที่สองและชั้นที่สามเป็นเครื่องไม้หลังคามุงด้วยกระเบี้องเคลือบ สร้างขึ้นในปีที่ 17 แห่งการครองราชย์ของพระจักรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง) ซึ่งเป็นพระจักรพรรดิ องค์แรกของราชวงศ์หมิง ทางเดินผ่านประตูปูพื้น ด้วยหินแกรนิต มีความคงทนแข็งแรงทนทานพร้อมท่านถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

จากนั้นอิสระช้อปปิ้งย่านจัตุรัสเอ้อซี (ซึ่งที่นี่เคยเป็นที่ประท้วงแรงงานครั้งยิ่งใหญ่) จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย จนถึงเวลา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม โชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆ ในสมัยราชวงศ์ถังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอย่างสุด ๆ

 

วันที่ 5 กำแพงเมืองจีนซีอาน-ศาลเจ้าหลักเมือง-ร้านหยก -วัดลามะ-โชว์ราชวงศ์ถัง-สนามบิน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านชม กำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปีและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี มีลักษณะเป็นกำแพงสี่เหลี่ยมพื้นผ้า จากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตรมีประเข้าออกทั้งสี่ด้าน รวม 13 ประตู
เที่ยง รับประทานอาหาร เที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารมื้อพิเศษ สุกี้มองโกล
นำท่าน แวะซื้อผ้าไหมจีนสินค้า OTOP คุณภาพดี
บ่าย หลังจากนำท่านเดินทางสู่ วัดฉีอเอิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “ ต้าเยี่ยนถ่า” เจดีย์ห่านป่าใหญ่ วัดนี้เคยเป็นอารามหลวงที่สร้างขึ้นโดยฮ่องเต้ถังเกาจง เพื่อตอบแทนคุณมารดาหลังจากสร้างเสร็จได้นิมนต์พระถังซัมจั๋งมาเป็นเจ้าอาวาสและแปลพระคัมภีร์พระไตรปิฏกที่นำมาจากอินเดีย พระถังซัมจั๋งได้เป็นผู้ออกแบบและร่วมสร้างเจดีย์ห่านป่าขึ้นเพื่อเก็บพระไตรปิฏก ลักษณะของเจดีย์จะคล้ายแบบอินเดีย มี 7 ชั้น สูง64.7 เมตร ในสมัยก่อนจะสร้างเจดีย์ด้วยดินทั้งหมด แต่พอมาในสมัยราชวงศ์หมิง ได้รับการบูรณะเป็นอิฐทั้งหมด
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
 

 

ค่ำ จากนั้นพาท่านเดินทางสู่สนามบินมหานครซีอาน
21.35
00.35 น.
นำท่านเหิรฟ้าโดยสายการบิน BUSINESS AIR โดยเที่ยวบินที่ 8B 897
 เดินทางถึงสนามบิน ดอนเมือง โดยสวัสดิภาพฯ
 
ราคาแพ็คเกจ
รายละเอียด ถวัน4คืน
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน 20,900  # ไม่รวมค่าวีซ่า #
พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 3,500-

จองแพ็คเก็จทัวร์

 

หมายเหตุ

1. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคาทัวร์รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
2. ผู้ใหญ่พักห้องละ 2ท่าน หรือ 3 ท่าน (กรณีไม่ต้องการพักห้องเดี่ยว) ในโรงแรมที่ระบุในรายการ หรือโรงแรมในระดับเดียวกัน
3. อาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทัศนาจร ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบินและโรงแรม
5. ค่าผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
6. ค่าวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย
7. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท


ราคานี้ไม่รวม

1. ค่าหนังสือเดินทาง หรือต่ออายุหนังสือเดินทาง
2. ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า – ออก ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด
4. ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่ามินิบาร์และชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก
5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินพิกัด (สายการบินกำหนดให้ไม่เกินท่านละ 20 กก.)
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% จากค่าบริการ
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าเช่าอุปกรณ์กีฬาทุกประเภท
8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ กับหัวหน้าทัวร์
5วัน 3คืน ตกท่านละ 120 หยวน ต่อ 1ท่าน
6วัน 4คืน ตกท่านละ 150 หยวน ต่อ 1ท่าน
 


อัตราค่าวีซ่าด่วน

*** ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนจะอยู่ที่ราคา 1,200 ต่อท่าน ซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทำการ หากท่านใดยื่นขอ
วีซ่าล่าช้า สถานทูตจีน มีการคิดราคาดังนี้
กรณีเร่งด่วน2-3 วัน คิดเพิ่ม 1,200 บาท
หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน คิดเพิ่ม1,500 บาทต่อท่าน


เงื่อนไขการจอง

1. กรุณามัดจำท่านละ 5,000 บื โดยการโอนเข้าบัญชี
ชื่อบริษัท แทรเวิล ดีไซน์ แอร์ จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 33 เลขที่ 003-2199-447 บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุขุมวิท 11 เลขที่ 867-3-00010-8 บัญชีกระแสรายวัน
2. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-2535296
3. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน
4. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนเดินทาง


การยกเลิกการเดินทาง

1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 % ขอราคาทัวร์ในทุกกรณี


หมายเหตุ

1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
2. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ ( ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าขอสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
3. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่น กันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
4. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืน จากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน

 

 

 

 

 
Home  |  Package tour in Korea  |  Package tour in Thailand  |  Hotel in Korea  |  Hotel in Thailand   |  Event Korea Webboard  |  Contact
TAT License No
11/07144
บริษัท ดีไซน์ แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Design Air International Co.,Ltd


2/7 , 2/8 สุขุมวิท ซอย 11 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตยวัฒนา
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรณีย์ 10110
โทรศัพท์
: 02-651-2097-99 , 02-651-1822-23 02-651-1825-26
และ 02-663-4606-07
  แฟกซ์: 02-651-1820 , 02-253-5296
อีเมล์
: [email protected]  


Copyright 2010 www.traveldesignair.com | All rights Reserved.