เที่ยวเกาหลีกับดีไซน์ แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล| ทัวร์ประเทศเกาหลี | ทัวร์ประเทศญี่ปุ่น
นำท่านเดินทางสู่ มหานครซีอาน กองทัพทหารดินเผา เจดีย์ห่านป่าใหญ่ กำแพงเมืองโบราณซีอาน โชว์ราชวงศ์ถัง พร้อม ช้อปปิ้งถนนคนเดิน อาหารพิเศษ เกี๊ยวซีอาน-สุกี้โมงโก
อาหารไทย
ราคา 16,900 บาท  (4วัน3คืน)
ไม่รวมค่าวีซ่าท่านละ 1,200 บาท
 เดินทางวันที่  7,14,21,28 กรกฎาคม 2555 และ 4,11,18,25 สิงหาคม 2555
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ซีอาน
12:30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยาน ดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 1 Terminal 1 ผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 1 สายการบิน BUSINESS AIR โดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
15:30 น. เหินฟ้าสู่เมืองซีอานโดยสายการบิน BUSINESS AIR เที่ยวบินที่ 8B896
20:05 น. เดินทางถึง เมืองซีอาน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
หลังจากนั้นนำเข้าสู่ที่พัก SKYTEL HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 
วันที่ 2 เจดีย์ห่านป่าใหญ่-สวนวัดฉือเอิน-พิพิธภัณฑ์ส่านซี-พระราชวังต้าหมิงกง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เดินทางสู่วัดฉือเอิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “ต้าเยี่ยนถ่า “เจดีย์ห่านป่าใหญ่” วัดนี้เคยเป็นอารามหลวงที่สร้างขึ้นโดยฮ่องเต้ถังเกาจง เพื่อตอบแทนคุณมารดา หลังจากสร้างเสร็จได้นิมนต์พระถังซัมจั๋งมาเป็นเจ้าอาวาส และแปลพระคัมภีร์พระไตรปิฏกที่นำมาจากอินเดีย พระถังซัมจั๋งได้เป็นผู้ออกแบบร่วมสร้างเจดีย์ห่านป่า ขึ้นเพื่อเก็บพระไตรปิฏก ลักษณะของเจดีย์จะคล้ายแบบอินเดียมี 7 ชั้นสูง 64.7 เมตร ในสมัยก่อนจะสร้างเจดีย์ด้วยดินทั้งหมด แต่พอมาในสมัยราชวงศ์หมิง ได้รับการบูรณะเป็นอิฐทั้งหมด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ส่านซี หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ชั้นนำของประเทศจีนที่มีโบราณวัตถุล้ำค่าจัดแสดงมากมาย ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวัตถุโบราณไล่ตามยุคสมัยต่างๆมีคำกำกับอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ เริ่มตั้งแต่ยุคหินเก่า-หินใหม่ ราชวงศ์จาง – ราชวงศ์โจว เรื่อยไปจนถึงราชวงศ์
หมิงและชิง

ชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ “พระราชวังต้าหมิงกง” คือการขุดพบที่ตั้งของพระราชวังโบราณสมัยราชวงศ์ถัง “ต้าหมิงกง” ถูกสร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 634 โดยพระบรมราชโองการของหลี่ซื่อหมิง ฮ่องเต้เรืองอำนาจแห่งราชวงศ์ถังในยุคที่นครฉางอาน (ซีอาน) รุ่งเรืองสุดๆ เป็นศูนย์กลางอารยะธรรมและศูนย์กลางการค้าขายระหว่างประเทศ เชื่อกันว่า 17 จาก 21 ฮ่องเต้ ในสมัยราชวงศ์ถังได้ใช้พระราชวังต้าหมิงกงเป็นที่ประทับต่อเนื่องมานานนับ 200 ปี กาลเวลาที่ผันเปลี่ยนหลากยุคหลายสมัยนับพันปี ทำให้ไม่มีใครรู้ว่า “ต้าหมิงกง” เดิมเคยมีที่ตั้งอยู่ตรงไหน จนมีการขุดพบแนวที่ตั้งกำแพงวังรัศมี 3.2 กิโลเมตรใจกลางนครซีอาน จึงทราบว่า “ต้าหมิงกง” ในอดีตจึงมีขนาดใหญ่กว่าพระราชวังแวร์ซายย์ 3 เท่า มีขนาดใหญ่กว่าพระราชวังต้องห้ามกู้กงในนครปักกิ่ง 4.5 เท่า และมีขนาดใหญ่กว่าพระราชวังเครมลินถึง 12 เท่า นี่คือความยิ่งใหญ่ของพระราชวังโบราณในสมัยกว่าพันปีของราชวงศ์ถัง นำท่านเข้าชมในส่วนพิพิธภัณฑ์ ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ชมความรุ่งเรืองด้านสถาปัตยกรรมโบราณ พร้อมชมภาพยนตร์ IMAX 3D (ราคารวมค่ารถไฟฟ้า)

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นท่านเข้าสู่ที่พัก SKYTEL HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 

 
วันที่ 3 พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซี – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน – เกี๊ยวซีอาน-ชมโชว์ราชวงศ์ถัง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่ สุสานกองทัพดินเผาทหารม้า ที่มีความยิ่งใหญ่และมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี ถูกค้นพบโดยชาวนาเมื่อ ปี ค.ศ 1974 ที่มาทำการ ขุดบ่อน้ำในบริเวณนั้นโดยบังเอิญ ซึ่งหลังจากนั้นนักโบราณคดีมาทำการขุดค้นขึ้นมาได้ประมาณ 7,000ชิ้นแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนประกอบย่อยๆ ของสุสาน ฉินสื่อหวงหลิง จากการตรวจสอบเอกสารทางประวัติศาสตร์ทำให้ทราบว่าสุสานแห่งนี้ได้จำลองพื้นดินของจีนทั้งหมดย่อส่วน ลงมาไว้ภายใต้ดินที่มีความสูงถึง 47 เมตร สุสานแห่งนี้ใช้เวลาในการสร้างนาน 36 ปี ใช้แรงงานในการก่อสร้าง กว่า 700,000 คน รูปปั้นทหารดินเผาจะถูกจัดวางตามกระบวนทัพ แต่ละรูปปั้นมีความสูงประมาณ 1.8 เมตร และที่สำคัญหน้าตาไม่เหมือนกันเลยแม้สักตัวเดียว
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน เป็นมื้อเป็ดย่าง จากนั้นนำท่าน แวะชม ร้านยาบัวหิมะ เป็นเลื่องลือชื่อ เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งถนนคนเดินซึ่งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน
 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านชม โชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆ ในสมัยราชวงศ์ถังที่
สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอย่างสุด ๆ

 

วันที่ 4 วัดลามะ – กำแพงเมืองซีอาน – สุกี้มองโก – ศาลหลักเมือง-ช้อปปิ้งอิสระจัตุรัสหอระฆัง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่าน ชมวัดลามะ สร้างขึ้นมามีอายุพันกว่าปีมาแล้วซึ่งเป็นวัดที่สร้างสมัยองค์หญิงเหวินเฉินแต่งงานกับ ซงจ้านกานปู้ ไปอยู่ ธิเบต ได้เจริญสัมพันธไมตรีต่อกันโดยนิมนต์พระลามะมาอยู่ที่ฉางอันและได้สร้างวัดดังกล่าวขึ้นมาและยังเป็นสถานที่เก็บพระไตรปิฏกที่ได้อัญเชิญมาจากธิเบต

จากนั้นนำท่านชม กำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปีและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี มีลักษณะเป็นกำแพงสี่เหลี่ยมผืนผ้า จากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตรมีประตูเข้าออกทั้งสี่ด้าน รวม 13 ประตู

 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ เป็น สุกี้มองโกลหม้อไฟ
บ่าย หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชมศาลหลักเมือง ซึ้งเป็นศาลที่เก่าแก่ที่สุด เพลิดเพลินกับสินค้าพื้นเมืองตลอดทางเดิน
จากนั้นนำท่านชมจัตุรัสหอกลอง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอานบนถนนซีต้าเจีย ตรงข้ามเป็นจัตุรัสหอระฆัง หอระฆังโบราณเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่สองครั้ง โดยรักษารูปแบบเดิมไว้ มีความสูง 33 เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร ลึก 3 เมตร โครสร้างหลังคาเป็นไม้ 3 ชั้น ฐานอิฐสูง 77 เมตร กว้าง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูด้านเหนือและใต้สูงและกว้าง 6 เมตร ชั้นล่างก่อเป็นผนังอิฐและประตูทางเข้าชั้นที่สองและชั้นที่สามเป็นเครื่องไม้ หลังมุงด้วยกระเบื้องเคลือบ สร้างขึ้นในปี 17 แห่งการครองราชย์ของพระจักรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจ่ง ) ซึ่งเป็นพระจักพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิง
 
เย็น รับประทานเย็น เป็นมื้ออาหารไทย
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินมหานครซีอาน
21.30น. นำท่านเหินฟ้าโดยสายการบิน Business Air โดยเที่ยวบิน 8B 897
00.35น. เดินทางถึงสนามบิน ดอนเมือง โดยสวัสดิ์ภาพ
   
ราคาแพ็คเกจทัวรฺ
รายละเอียด 4วัน3คืน
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน 16,900  บาท ราคานี้ไม่รวมค่าทำวีซ่า
พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 3,500-

จองแพ็คเก็จทัวร์

 

หมายเหตุ

1. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคาทัวร์รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
2. ผู้ใหญ่พักห้องละ 2ท่าน หรือ 3 ท่าน (กรณีไม่ต้องการพักห้องเดี่ยว) ในโรงแรมที่ระบุในรายการ หรือโรงแรมในระดับเดียวกัน
3. อาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทัศนาจร ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบินและโรงแรม
5. ค่าผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
6. ค่าวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย
7. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท


ราคานี้ไม่รวม

1. ค่าหนังสือเดินทาง หรือต่ออายุหนังสือเดินทาง
2. ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า – ออก ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด
4. ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่ามินิบาร์และชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก
5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินพิกัด (สายการบินกำหนดให้ไม่เกินท่านละ 20 กก.)
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% จากค่าบริการ
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าเช่าอุปกรณ์กีฬาทุกประเภท
8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ กับหัวหน้าทัวร์
5วัน 3คืน ตกท่านละ 120 หยวน ต่อ 1ท่าน
6วัน 4คืน ตกท่านละ 150 หยวน ต่อ 1ท่าน
 


อัตราค่าวีซ่าด่วน

*** ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนจะอยู่ที่ราคา 1,200 ต่อท่าน ซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทำการ หากท่านใดยื่นขอ
วีซ่าล่าช้า สถานทูตจีน มีการคิดราคาดังนี้
กรณีเร่งด่วน2-3 วัน คิดเพิ่ม 1,200 บาท
หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน คิดเพิ่ม1,500 บาทต่อท่าน


เงื่อนไขการจอง

1. กรุณามัดจำท่านละ 5,000 บื โดยการโอนเข้าบัญชี
ชื่อบริษัท แทรเวิล ดีไซน์ แอร์ จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 33 เลขที่ 003-2199-447 บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุขุมวิท 11 เลขที่ 867-3-00010-8 บัญชีกระแสรายวัน
2. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-2535296
3. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน
4. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนเดินทาง


การยกเลิกการเดินทาง

1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 % ขอราคาทัวร์ในทุกกรณี


หมายเหตุ

1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
2. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ ( ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าขอสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
3. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่น กันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
4. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืน จากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน

 

 

 

 

 

 
Home  |  Package tour in Korea  |  Package tour in Thailand  |  Hotel in Korea  |  Hotel in Thailand   |  Event Korea Webboard  |  Contact
TAT License No
11/07144
บริษัท ดีไซน์ แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Design Air International Co.,Ltd


2/7 , 2/8 สุขุมวิท ซอย 11 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตยวัฒนา
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรณีย์ 10110
โทรศัพท์
: 02-651-2097-99 , 02-651-1822-23 02-651-1825-26
และ 02-663-4606-07
  แฟกซ์: 02-651-1820 , 02-253-5296
อีเมล์
: [email protected]  


Copyright 2010 www.traveldesignair.com | All rights Reserved.