เที่ยวเกาหลีกับดีไซน์ แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล| ทัวร์ประเทศเกาหลี | ทัวร์ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินอินชอน (เกาหลีใต้)

21.00 น คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) เคาน์เตอร์สายการบิน BUSINESS AIR หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน F ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 3 โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำ นวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน
00.10 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีโดยเที่ยวบินที่ 8B868 พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ข้อแนะนำ
ถ้าต้องการนำของเหลวขึ้นเครื่องใส่กระเป๋าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ


วันที่ 2  เกาะนามิ – อุทยานแห่งชาติเมาท์โซรัค – วัดชินฮันซา
 

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางท่องเที่ยวโดยรถโค้ช
นำไปยังเมืองชุนชอน ซึ่งเป็นเมืองแห่งทะสาบ นำท่านลงเรือเฟอรี่ข้ามฟากไปยัง “เกาะนามิ” (Winter Love Song) ชมทิวทัศน์ของธรรมชาติ ซึ่งเคยใช้เป็น สถานที่ถ่ายทำละคร “เพลงรักในสายลมหนาว” หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลี เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมสวนเกาหลี และคาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้าเพื่อสุขภาพ ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง และให้ท่านได้เก็บภาพอันแสนประทับใจกลับไปฝากคนทางบ้าน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ดักคาลบี้ (Dakkalbi) อาหารยอดนิยมอีกชนิดหนึ่ง ของคนเกาหลี นำไก่ บาร์บีคิว ผักต่างๆ ผัดร่วมกับซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกระทะแบน วิธีการทานแบบเมี่ยงคำไทยโดยห่อกับผักกาดแก้วเกาหลี เมื่อทานไประยะหนึ่งจะนำข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทัคคาลบี้เพื่อให้เกิดอาหารชนิดใหม่ คือ ทัคคาลบี้โปคีมหรือข้าวผัดทัคคาบบี้ที่ทั้งหอม อร่อย เสิรฟ์พร้อมเครื่องเคียง

บ่าย นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ อุทยานแห่งชาติเมาท์โซรัค รถโค้ชลัดเลาะผ่านไปตามหน้าผา,หุบเขาและลำธารผ่าน ชมธรรมชาติอันสวยงามของจังหวัดคังวันโด สู่ “อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน” หรือสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ที่จัดได้ว่าเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลี ตั้งอยู่ใจกลางหุบเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือ มีเทือกเขา ป่าไม้ หุบเขา สายน้ำ ทะเลสาบ หินรูปต่างๆ ที่สวยงามซึ่งเกิดจากธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติเมาท์โซรัคชมความงามของขุนเขา ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และนำท่านนั่ง Cable Car (สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะขึ้น Cable Car เพื่อขึ้นไปชมความงามของแมกไม้นานาพรรณบนยอดเขาและสูดอากาศบริสุทธิ์บนยอดเขา ซึ่งมีใบไม้เปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง สีส้ม สีแดง สวยงามมาก จะต้องเสียค่าขึ้น Cable Car เอง ท่านละประมาณ 9,000 วอน)

หลังจากนั้นพาท่าน เข้าสู่เขต “วัดชินฮันซา” วัดเก่าแก่สร้างในสมัยอาณาจักรชิลล่า ไหว้พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ ก่อนจะผ่านสะพานชำระล้างจิตใจเข้าสู่เขตวัดเพื่อไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาคุ้มครอง


ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วย เมนู พุลโกกิ (Bulgogi) อาหารขึ้นชื่อของเกาหลีเหมือนกัน
ส่วนผสมจะมี เนื้อหมู น้ำลูกแพหรือน้ำตาล ซอสถั่วเหลือง กระเทียมสับ หัวหอมหั่นลูกเต๋า น้ำมันงา วิธีทำคือ หั่นเนื้อหรือหมูเป็นชิ้นบางๆ แล้วหมักกับเครื่องปรุงต่างๆก่อนนำไปย่าง พุลโกกินั้นจะทานได้สองแบบคือแบบย่างและต้ม
จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก YONG IN RIVER HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 Korean Folk Village – เอเวอร์แลนด์ – N Tower – ทงแดมุน

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่ “The Korean Folk Village”
ในหมู่บ้านประกอบด้วยบ้านที่สร้างโดยเลียนแบบจากปลายรัชสมัยของราชวงค์โชซอนมากกว่า 260หลัง แสดงชีวิตความเป็นอยู่ของคนเกาหลีในสมัยโบราณ เมื่อคุณมาถึงตลาดภายในหมู่บ้านพื้นบ้านที่คุณสามารถลิ้มรสอาหารเรียกน้ำย่อยแบบดั้งเดิมของเกาหลีเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องดื่มเช่น injeolmi, bukeogui, bindaeddeok,pajeon และ dongdongju
พร้อมชมโชว์วัฒนธรรมพื้นบ้าน ตั้งแต่เวลา 10.30 – 12.00 น.

กลางวัน รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู คาลบี้(Kalbi) หรือ หมูย่าง เกาหลี
เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลี ที่เลื่องชื่อและ รู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่ม และกลมกล่อม นำหมูสเต๊กส่วนที่ติดกับกระดูก (เชื่อว่าเป็นส่วนที่ อร่อยที่สุด) ย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม และตัดเป็นชิ้นพอคำ ห่อทานแบบเมี่ยงคำไทย โดยใส่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยว และเครื่อง เคียงที่ชอบ หรือข้าวสวยร้อนตามที่ชอบ บริการเครื่องเคียงต่าง ๆ และน้ำซุปสาหร่าย

นำท่านเดินทางสู่ “สวนสนุกเอเวอร์แลนด์” สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศถูกขนานนามว่า“ดิสนีย์แลนด์เกาหลี”ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ภายในขอเชิญท่านท่องเที่ยวไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารีชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกได้ที่นี่ (ปัจจุบันเหลือเพียง 1 ตัว เท่านั้น)และชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดี จากนั้นเติมเต็มความสุขของท่านด้วยเครื่องเล่นนานาชนิดด้วยบัตรOne Day Passที่สามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดจำนวนครั้งพบกับเครื่องเล่นหลากหลายที่ท่านไม่ควรพลาด เช่น T-Express (รถไฟเหาะ) ที่รางทำจากไม้แห่งแรกในเอเชีย และเป็นรถไฟเหาะที่เร็วที่สุด หรือท่านใดอยากจะสนุกสนานกับ Snow Buster ซึ่งเป็นเครื่องเล่นพิเศษที่จะเปิดให้บริการเฉพาะในฤดูหนาวที่ยังมีหิมะอยู่เท่านั้น และพบกับโซนใหม่ล่าสุด Lost Valley ที่ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก ชมสัตว์ป่านานาชนิด

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู BBQ [email protected] Rest อาหารปิ้งย่าง ประกอบด้วย กุ้ง ปลาหมึก หมู ไก่ เนื้อ ต่างๆ รับประทาน พร้อม ผักสด ของเกาหลี กิมจิ ต่างๆ ซุปผัดวุ้นเส้นเกาหลี สลัดผักสดๆ พร้อม ไอศกรีม และน้ำอัดลม เป็นต้น

นำท่านสู่ “Seoul Tower” (ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นโซลทาวเวอร์) 1 ใน 17 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลพร้อมสัมผัสกรุงโซลยามค่ำคืนแบบ 360 องศา (ฉากที่“โกจุนพโย”นัดเดทกับ“กึมจันดี”ครั้งแรก)จากจุดนี้มีผู้คนให้ความนิยมเดินทางมาถ่ายภาพเพราะจะสามารถทำให้เห็น Seoul Tower ได้อย่างชัดเจนมากที่สุดกว่าทุกจุด พร้อมคล้องกุญแจคู่รัก Love Key Ceremony ที่นี้มีความเชื่อว่าหากคู่รักคล้องแม่กุญแจรวมกันและโยนลูกกุญแจทิ้งไป จะครองรักกันเนิ่นนานตลอดไป ท่านยังสามารถเลือกซื้อตุ๊กตาหมี Alfred จากละคร“เจ้าหญิงวุ่นวายเจ้าชายเย็นชา”

นำท่านช้อปปิ้งย่าน “ทงแดมุน” หรือประตูทิศตะวันออก มีร้านค้ามากกว่า 10,000 ร้านค้า แหล่งรวมแฟชั่นจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปแบบเกาหลี เครื่องประดับ รองเท้าประเภทต่างๆ ผ้าพันคอ เนคไท เครื่องกีฬา ร้านคอสเมติกชื่อดัง Etude, The Face Shop, Skin Food เป็นต้น และอื่นๆ อีกมากมาย ในราคาส่งและปลีกตามตึกต่างๆ
จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก M Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพร – พระราชวังเคียงบ๊อคคุง – Duty Free  ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  แวะชม “ศูนย์โสม” ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่ากลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ พร้อมนำท่านชม “ศูนย์สมุนไพร” ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา
จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ร้านเครื่องสำอางค์ ร้าน”Midam” ซึ่งมีหลายแบรนด์ เช่น ROJUKISS เวชภัณฑ์เครื่องสำอางค์แบรนด์ดังของเกาหลีราคาถูกกว่าเมืองไทย

จากนั้นชม “พระราชวังเคียงบ็อค” ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้น ใน ค.ศ. 1394 หรือในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้ง ยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้น มาใหม่ในตำแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพรากลางน้ำเคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง


กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการด้วยเมนู “Jimdak” ไก่พะโล้ เป็นอาหารฟิวชั่นยอดนิยมของคนเกาหลี เป็นเมนูที่นำวุ้นเส้นเกาหลีซึ่งเหนียวนุ่มราดด้วยน้ำซอสพะโล้พร้อมใส่ส่วนผสมเนื้อไก่ หัวหอม และผักพื้นเมือง นำมาผ่านวิธิการตุ๋นในแบบฉบับของชาวเกาหลีโบราณทานกับน้ำซุปสาหร่ายรสกลมกล่อม

บ่าย เมืองไทย นำท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นเกาหลีที่ “ถนนเมียงดง” หรือถนนสายแฟชั่นของเกาหลีที่มีสินค้าและบริการให้เลือกตั้งแต่ราคาระดับกลางถึงสูงตามแต่ยี่ห้อเมื่อเทียบกับตลาดพื้นเมืองทงแดมุนและยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นบูติกเล็กๆ ร้านรองเท้า ร้านทำผม ร้านคอสเมติก อาทิ Etude, The Face Shop, Skin Food เป็นต้น ร้านกาแฟ และ ร้านอาหารนานาชนิด


ค่ำ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการด้วยเมนู ชาบู ชาบู บุฟเฟ่ต์ (Shabu Shabu) @ Dolphin Rest. ประกอบไปด้วยผักสดหลายชนิด เห็ดตามฤดูกาลโอเด้ง เต้าหู้ เบคอน หมูสไลด์ ต้มในน้ำซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อมเครื่องเครียงและข้าวสวย อาหารเกาหลีที่รสชาติถูกปากคนไทย

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก M Hotel หรือเทียบเท่า 


วันที่ 5 พลอยสีม่วงหรือน้ำมันสนเข็มแดง – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นพาทุกท่านเพลิดเพลินด้วยการช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ “Duty free” ที่นี่ท่านจะได้พบกับของแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิเช่น กระเป๋า, รองเท้า, นาฬิกา, กล้อง, โทรศัพท์มือถือ,น้ำหอม ฯลฯ ในราคาปลอดภาษีและย่อมเยากว่าที่เมืองไทย


หลังจากนั้นนำท่านเยี่ยมชม “โรงงานพลอยสีม่วง” Amethyst
แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมื หรือ “น้ำมันสนเข็มแดง” ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากประเทศเกาหลีเหนือนำมาผลิต โดยใช้เวลาค้นคว้าและวิจัยมาอย่างยาวนาน จนออกมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดง การเจริญเติบโตของต้นสนเข็มแดงจะเติบโตในพื้นที่สูงบนภูเขา ในการผลิตน้ำมันสนหนึ่งแคปซูล จะต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาน 2.7 กิโลกรัม มาผ่านขั้นตอนการสกัดให้เป็นน้ำมันและออกมาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันสนเข็มแดง มีสรรพคุณในการเป็นสมุนไพรฟอกเลือด ช่วยลดความดัน เบาหวาน หัวใจกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ไก่ตุ๋นโสม
(Samgyetang) อาหารบำรุงสุขภาพต้นตำรับจากในวังที่เราบรรจงคัดสรรไก่ที่มีอายุพอเหมาะกับการรับประทาน(อายุ 45 วัน)ท่านละ 1 ตัว ล้างเครื่องในออกและยัดไส้ด้วยของบำรุงอาทิ เม็ดพุทราแห้ง, รากโสมเกาหลี, เก๋ากี้รับประทานพร้อมกับข้าวซี่งบรรจุอยู่ภายในตัวไก่และเสริมรสชาติด้วยเส้นอุด้งขาวบริสุทธิ์ (เพื่อเพิ่มรสชาติควรใส่เส้นอุด้งลงไปในน้ำซุปไก่ขณะที่กำลังเดือด) ปรุงรสด้วยพริกไทยและเกลือป่นของเกาหลี เสิร์ฟพร้อม “อินซัมจู” เหล้าโสมรสชาติกลมกล่อมไม่ฉุนแบบเกาหลี


บ่าย นำท่านแวะซื้อของบริโภคเพื่อเป็นของฝากญาติมิตรก่อนกลับบ้านอาทิ ขนมของขบเคี้ยว ช็อกโกแลต สาหร่ายทะเล
กิมจิ ผลไม้สด โคลนพอกหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิชินราเมง(มาม่าเกาหลี) ณ ซุปเปอร์มาร์เก็ตขายส่ง “ร้านละลายเงินวอน” สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอินชอน17.10 น. (เวลาประเทศเกาหลี) เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินบิสสิเนสแอร์ เที่ยวบินที่ 8B 867
21.10 น. (เวลาประเทศไทย) ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ราคาต่อท่าน
เดินทาง 2,3,9,10,16,17,23,24 พ.ย. 57
เดินทาง 1,4,8,15,18,22,25 พ.ย. 57
เดินทาง 31 ต.ค.,5,6,7,12,13,14, 19,20,21,26,27,28,29 พ.ย. 57
ราคา 18,500 บาท
ราคา 18,900 บาท
ราคา 19,500 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 4,500 บาท
หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม


ราคาทัวร์รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 25 กก.
8. ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาทัวร์ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 25 กก.)
4. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า
5. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 20,000 วอน หรือ 600 บาท ต่อคนต่อทริป


เงื่อนไขการให้บริการ

1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3 การยกเลิก
กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อแนะนาในการท่องเที่ยว
การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก

1.) หลักฐานการทางานประจำของนักท่องเที่ยว
ซึ่งสมควรที่นาติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทางาน
ภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู้จัดคณะ

2.) หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนาเงินสดติดตัวไปด้วด้วยประมาณ 300เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สาหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มีบัตรเครดิตคาร์ด) หากมีบัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนาติดตัวไปด้วยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว

3.) ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผู้ปกครอง เช่น บิดา มารดา ป้า น้า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน

4.) หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรนาพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอร์ตใหม่หรือนาติดตัวไปด้วย

5.) การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ

 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ปฏิเสธมิให้เดินทาง ออกหรือเข้า ประเทศทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น

 

บริษัท ดีไซน์ แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2/7 , 2/8 สุขุมวิท ซอย 11 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตยวัฒนา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรณีย์ 10110
โทรศัพท์ 02-651-2097-99 , 02-651-1822
-23 , 02-651-1825-26 และ 02-663-4606-07
แฟกซ์ 02-651-1820
, 02-253-5286
อีเมล์ 
[email protected]  

Copyright 2010 www.traveldesignair.com | All rights Reserved.
ออกแบบเว็บไซต์โดย 
รัชดา ศรีเภาทอง


License 11/07144