วัดอาซากุสะ – พระราชวังอิมพีเรียล – ฮาราจูกุ – ศาลเจ้าเมจิ - อิสระฟรีช้อปปิ้งหรือ Tokyo Disneyland หรือ ทัวร์มรดกโลกนิกโก้ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5)
ศาลเจ้าฟูจิเซ็นเก็น – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิเศษ !! บุฟเฟ่ขาปูยักษ์ อิ่มอร่อยตามแบบต้นตำรับแบบไม่อั้น
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – นาริตะ 

22.30น. พร้อมคณะบริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินBUSINESS AIR เคาน์เตอร์ D
ใกล้ประตูทางเข้า 3 เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ
และอำนวยความ สะดวก ในเรื่องของ เอกสาร ตลอดจน
สัมภาระของท่าน

ข้อแนะนำ

ถ้าต้องการนำของเหลวขึ้นเครื่องใส่กระเป๋าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณ
ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู
เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะ
ต้องเสียค่าปรับ

 

วันที่ 2 นาริตะ – โตเกียว - วัดอาซากุสะ – พระราชวังอิมพีเรียล – ฮาราจูกุ – ศาลเจ้าเมจิ

01.20 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Business Air เที่ยวบินที่ 8B 088
09.10 น.
ถึงสนามบิน Narita International ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
นำท่านร่วมนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ “วัดอาซากุสะ” วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้มากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วย ความสูง 4.5 เมตร แขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าด้านหน้าสุดของวัด ชื่อประตูคามินาริ และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ
มีชื่อว่าถนน นากามิเซะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่าง ๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านผ่านชม “พระราชวังอิมพีเรียล” สถานที่ประทับขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิ์ของประเทศญี่ปุ่น ก่อสร้างตามแบบยุทธศาสตร์โบราณ ด้วยกำแพงหินแกรนิตสูงชัน และมีคูน้ำขนาดใหญ่ล้อมรอบ สร้างความเป็นเอกลักษณ์ท่ามกลางป่าคอนกรีตได้อย่างงดงาม นำท่านเดินทางสู่ย่าน “ฮาราจูกุ” แหล่งรวมเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น หากคุณคือคนที่กำลังมองหาซื้อเสื้อผ้าแบบแปลกๆ หรือต้องการหาซื้อเสื้อผ้าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้จากที่นี่อีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ที่นี่ได้ นำท่านเดินทางสู่มหานครกรุงโตเกียว เพื่อเข้าชม “ศาลเจ้าเมจิ” ศาลเจ้าเก่าแก่อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพของคนโตเกียว สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ เมจิ และมเหสีโชโกะ ในปี 1920 ... ในช่วงวันปีใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้ ... ซึ่งตั้งอยู่ใจกลาง “สวนโยโยกิ” สวนที่มีต้นไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น ... ทำให้ดูเหมือนกับว่าศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในป่า ...
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พักที่ โรงแรม ชินากาว่า ปริ้นซ์ หรือเทียบเท่า
 

ทัวร์มรดกโลกเมืองนิกโก้ ราคา 14,000 เยน แหล่งชมใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยมแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น
(** มีรถรับส่งที่โรงแรมและไกด์นำเที่ยวพูดภาษาอังกฤษ ต้องจองล่วงหน้าและมีที่นั่งจำกัด)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 3
โตเกียว – อิสระฟรีช้อปปิ้ง(ไม่มีรถโค้ชบริการ) หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม Tokyo Disneyland หรือ ทัวร์มรดกโลกนิกโก้

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

อิสระฟรีช้อปปิ้งที่ “โตเกียว” ให้ท่านออกแบบการท่องเที่ยวของท่านเอง อิสระเดินทางไปยังย่านดังมากมายของโตเกียว อาทิเช่น
ชินจุกุ, ชิบุย่า, ฮาราจุกุ, อากิฮาบาร่า, โรปปงหงิ, กินซ่า และที่อื่นๆอีกมากมาย ไม่จำกัดเวลา ตื่นเต้นกับการนั่งรถไฟที่โตเกียว
ไม่ยากอย่างที่คิด...

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

บ่าย เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ท่านสามารถหาซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้ามีชื่อเสียงมากมาย ร้านร้อยเยน ที่สินค้าทุกชิ้นภายในร้านล้วนมีราคา 100 เยนทั้งสิ้น (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 5%) ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ร้านเสื้อผ้า Uniqlo นาฬิกา เครื่องสำอาง และสินค้าอื่น ๆ... ให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า และของที่ระลึกอย่างจุใจ

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

หรือ ซื้อ ทัวร์เสริม TOKYO DISNEYLAND ท่านละ 7,800 – 8,000 เยน* หรือประมาณ 2,900 -3,000 บาท*
ให้ท่านได้ออกแบบความสนุกด้วยตัวท่านเองเต็มวัน
(* รวมค่าเข้า Disney Land และค่ารถไฟ ราคาขึ้นอยู่กับโรงแรมที่พัก)

หรือทัวร์มรดกโลกเมืองนิกโก้ ราคา 14,000 เยน แหล่งชมใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยมแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น
(** มีรถรับส่งที่โรงแรมและไกด์นำเที่ยวพูดภาษาอังกฤษ ต้องจองล่วงหน้าและมีที่นั่งจำกัด)

นำท่านเข้าสู่ที่พักที่ โรงแรม ชินากาว่า ปริ๊นซ์ หรือเทียบเท่า

TOKYO DISNEYLAND
ท่านละ 7,800 – 8,000 เยน*
หรือประมาณ 2,900 -3,000 บาท*
ให้ท่านได้ออกแบบความสนุกด้วยตัวท่านเองเต็มวัน
----------------------------------------------------------------------------วันที่ 4 โตเกียว – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – ศาลเจ้าฟูจิเซ็นเก็น – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – นาริตะ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ภูเขาไฟที่มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร นำท่านเดินทางสู่ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ซึ่งมีความสูงประมาณ 2,305 เมตร ให้ท่านได้ถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึก

กลางวัน รับประทาอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารชุดญี่ปุ่นดั้งเดิม

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” วนอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น
นำท่านล่องเรือที่ “ทะเลสาบอาชิ” ให้ท่านได้ล่องเรือชมความงามของอุทยานแห่งชาติด้วยเรือที่มีลักษณะสวยงามคลาสสิค ในวันที่อากาศสดใสบนผืนน้ำที่ใสบริสุทธิ์ท่านสามารถมองเห็นเงาสะท้อนของภูเขาไฟฟูจิ..
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองนาริตะ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักย์ อิ่มอร่อยไม่อั้น
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก นาริตะ เอ็กเซล โตคิว หรือ เทียบเท่า

วันที่ 5 นาริตะ – กรุงเทพ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

11.30 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Business Air เที่ยวบินที่ 8B 089

16.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 
อัตราค่าบริการ ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ/เด็ก พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน 30,900-32,900.
เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบพักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 6,000.-
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,500.-
  จองทัวร์คลิกเลย!!

หมายเหตุ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม

ราคาทัวร์รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มีและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสายการบิน
7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
8. ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


ราคาทัวร์ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น 1,700 บาท (ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1100 บาท ค่าบริการยื่นวีซ่ากับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น 600 บาท) กรณีที่ถูกปฏิเสธการขอวีซ่า ทางบริษัทฯ จะคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการให้ 1150 บาท
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
5.
ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 เยนตลอดทริป


หมายเหตุ
1. จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 30 ท่าน ขึ้นไป
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล รวมถึงภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
9. การยื่นขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่สามารถใช้กับสถานทูตญี่ปุ่นได้
10. กรณียื่นวีซ่ากรุ๊ปทัวร์กับทางบริษัทฯ จะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกันตามกำหนดเท่านั้น
11. กรณียื่นวีซ่าเดี่ยว ท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานทูตญีปุ่น ถ้าหากไม่เคยเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น
หรือ เคยเดินทางเข้ามา มากกว่า 5 ปีขึ้นไป ซึ่งท่านจะต้องนำเอกสารหลักฐานตัวจริงทุกอย่างพร้อมสำเนา
12. หากทางบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ และวีซ่าผ่านแล้วแต่มีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่ามัดจำ และค่าวีซ่าทั้งหมดเงื่อนไขการให้บริการ
1. การจองจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้โดยสารชำระค่าเดินทางเต็มจำนวนแล้วภายใน 3 วันจากการลงชื่อจองเท่านั้น
2. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3 การยกเลิก
• กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น

กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสาร บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย
1.หนังสือเดินทางไทย อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับอย่างน้อย 5 หน้าขึ้นไป
(หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงประกอบหลักฐานด้วย)
2.รูปถ่ายสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและ “พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น” ถ่ายหน้าตรง
ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่สวมแว่นดำ ไม่คาดผม หรือสวมหมวก แต่งกายสุภาพ
**ห้ามใช้รูปถ่ายที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอล หรือโพลาลอยด์และรูปถ่ายรับปริญญา**
3. .หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด (อย่างใดอย่างหนึ่งข้างล่างนี้ / ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
* ธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย ใช้หลักฐานทะเบียนการค้าที่มีชื่อของผู้เดินทางเท่านั้น
- เจ้าของกิจการใช้สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เดินทางพร้อมหน้าวัตถุประสงค์คัดลอกมาไม่เกิน 90 วัน (3 เดือน)
- สำหรับท่านที่มีหนังสือรับรองเป็นหุ้นส่วน ให้แสดงจดหมายรับรองการทำงานภาษาอังกฤษประกอบด้วย
- กรณีที่ท่านไม่ได้ทำงาน แต่เป็นหุ้นส่วนในบริษัท ให้บริษัทนั้นออกจดหมายรับรองการเป็นหุ้นส่วนภาษาอังกฤษพร้อมทั้ง
แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
- ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้ทำจดหมายรับรองขึ้นมาโดยอธิบายรายละเอียดลักษณะของงานที่กำลังทำอยู่
กรณีประกอบอาชีพค้าขายให้ใช้ใบจดทะเบียนการค้าทางสถานทูตไม่รับพิจรณาใบเสียภาษี

* กรณีเป็นลูกจ้าง ใช้หนังสือรับรองการทำงาน ระบุวันที่เริ่มทำงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน วันลา ตัวจริง เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

* กรณีข้าราชการ หนังสือรับรองการทำงานจากต้นสังกัด ระบุตำแหน่งและเงินเดือน จากต้นสังกัด ตัวจริง เป็นภาษาอังกฤษพร้อมสำเนาบัตรข้าราชการ (ในกรณีที่เกษียณอายุแล้วให้ใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ)

* นักเรียน – นักศึกษา แสดงหนังสือรับรองสถานภาพเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตัวจริงที่ออกโดยสถานศึกษา
- นักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป ต้องมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาตัวจริง เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- นักเรียนอายุต่ำกว่า 16 ปี ใช้บัตรประจำตัวนักเรียนหรือสมุดรายงานผลการเรียนแทนได้
- กรณีศึกษาอยู่ต่างประเทศ ใช้บัตรนักศึกษา

* แม่บ้าน แสดงเอกสารรับรองการงานของสามี ถึงแม้สามีจะไม่ได้เดินทางด้วย พร้อมทั้งแนบสำเนาทะเบียนสมรส,
สำเนาสมุดเงินฝากทุกหน้า, สำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่สามีเสียชีวิตให้แนบเอกสารสำเนาใบมรณะบัตร)

4. หลักฐานแสดงฐานะการเงินส่วนตัว 1 ชุด
• สำเนาสมุดเงินบัญชีออมทรัพย์ หรือฝากประจำของผู้เดินทางทุกหน้า ตั้งแต่หน้าชื่อ หน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ปรับยอดบัญชีล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน)
• ในกรณีสมุดบัญชีเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง 6 เดือน ให้ถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเล่มเก่าตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายมาด้วย (ไม่สามารถใช้บัญชีกระแสรายวันบริษัทหรือบัญชีบุคคลอื่น)
• เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ให้ใช้บัญชีของบิดาหรือมารดาได้ (จดหมายรับรองการเงินจากธนาคารและสมุดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันไม่สามารถใช้ยื่นวีซ่าได้)
*** บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานกงสุลญี่ปุ่น ***

5.กรณีบิดา และ มารดา ไม่ได้เดินทางไปกับบุตร แต่ออกค่าใช้จ่ายให้ เอกสารใช้ดังต่อไปนี้
-สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง เป็นภาษาอังกฤษ / สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือฝากประจำเท่านั้น ถ่ายเอกสารทุกหน้าตั้งแต่ หน้าชื่อ และ หน้า 1 ถึงหน้าที่ปรับยอดบัญชีล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน)

6.กรณีญาติ หรือผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้
สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง เป็นภาษาอังกฤษ / สำเนาสุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์หรือฝากประจำเท่านั้น ถ่ายเอกสารทุกหน้าตั้งแต่ หน้าชื่อ และ หน้า 1 ถึงหน้าที่ปรับยอดบัญชีล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) ** หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายระบุถึงความสัมพันธ์**สำคัญมากเพราะต้องโยงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ออกค่าใช้จ่ายกับผู้เดินทางว่าเป็นอะไรกัน จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองในการขอวีซ่า
7.สำเนาทะเบียนบ้าน (สำเนารายการหน้าเกี่ยวกับบ้านหน้าที่ 1 และ หน้าชื่อผู้เดินทาง)
8. บุตรบุญธรรม หรือผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู ต้องแสดงหนังสือรับรองบุตรบุญธรรม หรือหนังสืออุปการะเลี้ยงดูบุตร
9. สำเนาสำเนาสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 15 ปี) อย่างละ 1 ชุด
10. สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) อย่างละ 1 ชุด
11. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) อย่างละ 1 ชุด
***** กรณียื่นเดี่ยว ต้องมีเอกสารตัวจริงประกอบด้วย *****

12. พาสปอร์ตจีนแดง **ต้องยื่นเดี่ยวเท่านั้น ไม่สามารถยื่นกรุ๊ปได้**

หมายเหตุ
1. กรณีที่ท่านส่งเอกสารเบื้องต้นมาแล้ว ถ้าสถานทูตมีการขอเอกสารเพิ่มจากที่ขอเบื้องต้น หรือนัดสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง อาจจะทำให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองจึงขออภัยมา ณ ที่นี้
2.
****กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทำงาน มือถือ บ้าน และกรอกรายละเอียดในแบบสอบถามให้ครบถ้วนเพื่อใช้ในการขอวีซ่า ****กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง**
ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวีซ่า โดยหลักการทางสถานทูตจะไม่มีการคืนเอกสารแก่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า
3. การยื่นวีซ่าใช้เวลา 9 วัน นับจากวันที่ยื่นเอกสาร
4.หลังจากการเดินทางกลับมาแล้ว ทางบริษัทฯ จะเก็บหนังสือเดินทางของท่านเพื่อนำมา REPORT กับสถานทูต และนำส่งคืนท่านหลังจาก REPORT เรียบร้อยแล้ว
5.เอกสารทุกชนิดต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เหมือนในหนังสือเดินทาง


***ในกรณีที่มีการถูกปฎิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อธิบายเหตุผล ถ้าต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งจะไม่สามารถยื่นได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ถูกปฎิเสธวีซ่า และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการ
แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์
02-207-8503


 

บริษัทแทรเวลดีไซน์แอร์จำกัด
2/7 , 2/8 สุขุมวิท ซอย 11 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตยวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-651-2097-99 , 02-651-1822
-23 , 02-651-1825-26 แฟกซ์ 02-651-1820 , 02-253-5296
อีเมล์ 
[email protected]  

Copyright 2010 www.traveldesignair.com | All rights Reserved.
ออกแบบเว็บไซต์โดย 
รัชดา ศรีเภาทอง


License 11/06121